Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vapecomfort, Boom

’s Herenbaan 311
2850 Boom

  • Leveringen gebeuren binnen 7 dagen na uw aankoop en geldige betaling zolang de voorraad strekt.
  • Afwezigheden en verloven zullen duidelijk aangegeven worden op de site, in een automatisch  antwoord of door eenvoudig de aankoopmogelijkheid op de site uit te schakelen.
  • Deze periodes tellen niet mee als leveringstermijn en kunnen zo ook niet aangerekend worden.
  • In geval van stockbreuk behouden wij het recht uw levering uit te stellen en de leveringstermijn te overschrijden met een maximum van veertien dagen.
  • In dit geval zal dit nooit kunnen leiden tot schadeloosstelling of terugbetaling.
  • Na deze periode kan pas de terugbetaling van uw bestelling gevraagd worden zonder kosten en schadeloosstelling.
A-

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Vapecomfort.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vapecomfort.
– Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze algemene- , leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vapecomfort behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen afhankelijk van de aan ons opgelegde regels.

B-

Vapecomfort garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Al onze producten worden streng gecontroleerd en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden die worden opgelegd, zo garanderen ons de leveranciers.

C-

Onze producten zijn bedoeld voor ROKERS ouder dan 18 Jaar. Indien u leugenachtige verklaringen aflegt bij de koop op afstand kan Vapecomfort niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van deze daad. Wij doen er alles aan om niet te verkopen aan minderjarigen zoals de wet ons voorschrijft. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de koper. Mochten wij vaststellen dat de koper ondanks onze waarschuwingen toch minderjarig is behouden wij ons het recht de koop te annuleren en een schadevergoeding van minimaal 50% van het betaalde bedrag te eisen.

D-

Wij verbinden ons ertoe uw klantgegevens volledig te beschermen en niet door te geven of te verkopen. Wij behouden wel het recht uw gegevens te gebruiken om promoties en nieuwsbrieven van Vapecomfort te verzenden.

E-

Weergaven van de producten kunnen verschillend zijn van wat u ontvangt. Dit gaat echter nooit ten koste van de kwaliteit en de eigenschappen van het bedoelde product en deze verschillen kunnen niet leiden tot terugbetaling of schadeloosstelling.

F-

Vapecomfort accepteert geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor directe en of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit onze diensten of verkochte goederen. Vapecomfort  is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

G-

De koper verplicht zich ertoe de geleverde goederen onmiddellijk te controleren en ingeval van beschadiging of tekorten zal hij dit schriftelijk aan Vapecomfort laten weten binnen vier dagen na de levering. Indien de koper deze periode aan zich laat voorbij gaan wordt hij geacht de levering te hebben goedgekeurd.

H-

Vapecomfort is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van onze leveranciers.

I-

Niets van onze website mag worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden dan het promoten van Vapecomfort.

J-

Mochten onze goede bedoelingen en service u toch niet kunnen bekoren en wenst u gerechtelijke stappen tegen ons te nemen is enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.
Wij hopen alvast op een open en eerlijke relatie met onze klanten, staan open voor kritiek en opmerkingen zolang deze op waardige wijze wordt geuit en hopen u lang en goed te mogen dienen, raad te geven maar vooral te helpen bij het stoppen met roken.